Jan. 5, 2014 - White Stone Ceremony by Rev. Bob Barth

Podcast: